Far Cry 5 preview op Kerknet

Kathobit-auteur Bart Giedts verzorgde de Far Cry 5 preview voor Kerknet. Het resultaat vindt u via de  link: Kerknet

fc5

Advertenties
Geplaatst in bits

(G)Amen: Zondag Laetare

Inleiding:

 Voorganger: Welkom iedereen op deze Game-bijeenkomst. De vasten is al even bezig, maar vanaf dit weekend komt ook het einde ervan alweer in zicht. Meer dan de helft van de vasten is reeds voorbij. We vieren dit in de Kerk met wat we noemen Zondag Laetare. Letterlijk betekent “laetare”: “verheugd u”, wees blij. Pasen is in zicht, de komst van Christus is nabij. Laat ons dan ook samen verheugen, en laat ons dit doen:

Samen: “In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, Amen”

Vergeving:

Voorganger: Ieder van jullie gamers heeft ooit wel eens ‘vast’ gezeten in een spel. Je hebt het gevoel dat je niet meer verder kan, je hebt misschien iets verkeerd gedaan of je deed misschien niet wat je eigenlijk wel had moeten doen. Je moet dan ‘terug’ in de level om de draad weer op te pakken op de plaats waar het verkeerd liep. In het evangelie van vandaag lezen we dat we ook in het leven wel eens momenten tegenkomen waarin we vast zitten en terug moeten. Laat ons nu dan ook terug gaan en vergiffenis vragen voor de fouten die we gemaakt hebben en ‘sorry’ zeggen voor die keren dat we niet deden wat we hadden moeten doen.

Samen: Vergeef ons Heer, voor die keren dat we in de voorbije periode fouten maakten of niet deden wat er van ons verwacht werd. Geef ons de kans om terug te gaan zodat we ons weer op het juiste pad kunnen begeven.

Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 15,1-3.11-32.:

In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus om naar Hem te luisteren.
Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:

‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren. Het gemeste kalf slachten. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw er mogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”

verloren zoon

Toepassing:

Het verhaal dat we vandaag gelezen hebben is waarschijnlijk een van de bekendste parabels die Jezus ons vertelde, het verhaal van de verloren zoon. Het is een onwaarschijnlijk diep verhaal dat ons heel wat leert over God, het vaderschap, vergiffenis,… en zo kan het nog wel even doorgaan. Ik zou er vandaag graag twee dingen uit pikken en daarvoor wil ik me concentreren op de twee zoons uit het verhaal. Het verhaal van de eerste zoon, die zijn erfenis opdoet, leert ons iets over onze relatie met God (de vader in het verhaal). We zien hoe we steeds opnieuw bij God terecht kunnen zolang we onze fout kunnen inzien en ons met spijt terug naar Hem begeven. Net als de vader in het verhaal geeft God ons de vrijheid om te vertrekken wanneer we willen, maar niet zonder dat dit hem veel verdriet doet. God komt niet tussenbeide als we zondigen, maar verlangt wel onze bekering. Hij kijkt er naar uit. Hij verheugd zich dan ook (Laetare) telkens een zondaar zich bekeert en terugkeert naar zijn vader. Bij God is er plaats voor ons, ook na een fout. God is het checkpoint van ons leven, waarbij we steeds terug kunnen komen wanneer we vast komen te zitten. Toch denkt blijkbaar niet iedereen er zo over, want daar is de tweede zoon. Hij begrijpt niet dat de verloren zoon een nieuwe kans krijgt en hij verwijt zijn vader dat hij zijn broer opnieuw opneemt in zijn huis. Hij is boos dat een ander het geluk krijgt waar hij in zijn ogen geen recht op heeft. In de wereld van de gamers zie je soms ook deze redenering. Zo was er veel boosheid onder de Xbox-bezitters toen bekend werd dat Tomb-Raider (eerst exclusief voor de Xbox One) nu ook op andere platform en zou verschijnen. De meesten van hen hadden geïnvesteerd in de Xbox One om het spel te kunnen spelen en hebben er veel plezier aan beleefd. In hun ogen hadden bezitters van andere platformen nu geen recht op dit spel dat enkel Xbox-One bezitters toekwam. Als we zo redeneren, maken we dezelfde fout als de trouwe zoon in de parabel. Uiteindelijk hebben we toch niet minder plezier aan het spel gehad doordat nu nog meer mensen ervan kunnen genieten. Het leert ons een grote les over het geloof. Elk geluk, of het nu aards of hemels is, is niet iets is wat we enkel voor ons moeten houden, dat is de wil van de vader. De oudste zoon krijgt niet minder dan wat hij door zijn trouw verdient heeft, maar de vader verlangt wel dat hij mee feest omdat zijn broer zijn fouten heeft ingezien en is teruggekeerd. Mag ik jullie dus allemaal uitnodigen om jullie geluk, en vooral het geloof dat ernaar leidt te delen met elkaar, in het bijzonder tijdens deze laatste vastenweken, want geluk is niet gemaakt om te hebben, maar om te delen.

Muziek/Gebed

Voorganger: Laten we het nu echt heel stil maken en God vragen om ons in deze vastenperiode net als de verloren zoon opnieuw in zijn liefde op te nemen en dat hij ons mag steunen in onze opdracht om dit geluk met anderen te delen. Ondertussen luisteren we naar het lied “Breakdown” uit het spel “Dying light“.

(bron lied: https://www.youtube.com/watch?v=1zxkcQm3qfk&list=PLWidATIVSwYMSEZqCoxrm34z7R_pD2lVA&index=18)

000000000000028883_gm_package_0001_m

Onze Vader

Voorganger: Laat ons tot slot van deze bezinning dan ook nog het gebed bidden dat we geleerd hebben van Christus zelf:

Samen:   Onze Vader die in de hemelen zijt
Geheiligd zij Uw naam. Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen

Slot

Voorganger: Een fijne Game-middag allemaal!

bezinning als docx :gamen laetare

bezinning als pdf: gamen laetare

 

 

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in (G)Amen, bits

(G)Amen: 4de Week van de Advent (C-jaar)

Inleiding:

Voorganger: Welkom iedereen op deze Game-middag in de vierde en laatste week van de advent. Kerstmis staat nu voor de deur en we treffen de laatste voorbereidingen om Christus weer te ontvangen. Daarom staan we opnieuw stil bij wat dit voor ons kan betekenen.

Samen: “In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, Amen” 

advent 4

Vergeving:

Voorganger: We zijn op het eind van onze weg naar Kerstmis, maar we zijn er nog niet helemaal. Gamers als jullie weten dat de laatste levels de moeilijkste zijn en dat we daarin de weg soms wel eens kwijt raken. Laat ons daarom aan God vragen om ons te begeleiden in deze laatste adventsweek en dat Hij ons mag vergeven voor al die keren dat we zijn Weg kwijt geraakten en deden wat fout was.

Samen: Vergeef ons Heer, voor die keren dat we niet uw Weg volgden en we fouten hebben gemaakt, breng ons opnieuw op uw Weg die leidt naar eeuwig leven

Evangelielezing: LC 1,39-45

(4de zondag van de Advent C)

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea.Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet.Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luider stemme uit: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.’

Toepassing:

Voorganger: Het verhaal van Maria vandaag noemen we het verhaal van de Vizitatie. Maria gaat op bezoek bij haar nicht Elisabeth. Maria ging er heen nadat de Engel haar gezegd had dat ook zij een kind verwachtte. Er zijn waarschijnlijk vele redenen waarom Maria bij Elizabeth wilde zijn waarover we lang zouden kunnen nadenken, maar één ervan was ongetwijfeld omdat ze bij iemand wilde zijn waarmee ze dezelfde vreugde en zorgen kon delen als die ze zelf had. In hun zwangerschap vonden de vrouwen elkaar. Uiteindelijk is het dat wat mensen doen en wat ook wij vandaag doen. We zoeken elkaar op om iets te delen met elkaar, in ons geval is dat geen zwangerschap, maar onze interesse om te gamen. Alleen gamen is leuk, maar samen gamen is leuker. Als we samen gamen, beleven we hetzelfde avontuur en dezelfde emoties. Het schept een band. Ik herinner me nog goed hoe ik met een aantal vrienden, nu meer dan 10 jaar geleden, Resident Evil 2 (PS1) speelde. We verloren samen alle tijd uit het oog, deelde onze vreugde bij elke opgeloste puzzel en we sprongen op van het schrikken bij dezelfde zombie die uit het niets kwam.

Hoe veel groter moest het gevoel van verbondenheid geweest zijn bij deze twee zwangere vrouwen die door tussenkomst van God onverwacht een kind zouden krijgen. Zo innig was de band zelfs dat het kind in de buik van Elisabeth ook opspringt, niet zoals bij ons van het schrikken, maar van vreugde voor de komst van Christus.

Als wij hier vandaag samen zijn, delen we eigenlijk veel meer dan alleen onze interesse voor games. We verbinden ons ook met elkaar en met alle christenen door de beperkingen van ruimte en tijd heen, in de vreugde van dat kind van Elisabeth. Laat ons daarom even in stilte verbonden zijn in dat eerste moment waarop mensen vreugdevol samen waren rond Christus.

visitation

Muziek/Gebed

Voorganger: Deze week steken we de laatste kaars van onze adventskrans aan. Laat ons bidden tot God, ons net zoals bij Maria, Elisabeth en het kind Johannes vruegdevol mag verbinden. Ondertussen luisteren we naar het lied “Mother” uit Resident Evil 2 (https://www.youtube.com/watch?v=2acPwzaEevk&index=26&list=PL244F7EDC5EC321D6)

Onze Vader

Voorganger: Laat ons tot slot van deze bezinning dan ook nog het gebed bidden dat we geleerd hebben van Christus zelf:

Samen:   Onze Vader die in de hemelen zijt
Geheiligd zij Uw naam. Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen

Slot

Voorganger:. Een fijne Game-middag allemaal!

Geplaatst in bits

(G)Amen: 3de Week van de Advent (C-jaar)

advent 3

Inleiding:

 Voorganger: Welkom iedereen op deze derde Game-middag in deze derde week van de advent. Deze derde week is een bijzondere week die we zondag Gaudete noemen. Gaudete betekent vreugde. In de bijbel lezen we in Fili 4:4:

Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete!”, “Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd!” Laat ons dus vooral blij zijn omdat het bijna Kerstmis is en laat ons dat doen:

Samen: “In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, Amen”

 Vergeving:

Voorganger: Het leven en games hebben veel gemeen, regelmatig overschatten we onszelf en maken we kleine of grote fouten die voor onszelf, maar ook voor andere negatieve gevolgen hebben. Gelukkig zijn we meer dan onze fouten alleen en kunnen we nieuwe kansen krijgen. In games doen we dat door gewoon opnieuw te beginnen of door terug te gaan naar een “save”-punt. Als gelovigen geloven we dat Christus in het leven ons “save”punt is, laten we dus ook aan Hem om een nieuwe kans vragen.

 Samen: Vergeef ons Heer, voor de fouten die we gemaakt hebben, geef ons de kans om deze achter ons te laten en opnieuw te beginnen.

Evangelielezing:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 3,10-18.

De mensen stelden hem nu de vraag: ‘Wat moeten wij dan doen?’

Hij gaf hun ten antwoord: ‘Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.’Er kwamen ook tolle­naars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’Hij zei hun: ‘Niet meer vragen dan voor u is vastgesteld.’ Ook soldaten ondervroegen hem: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Hij antwoordde: ‘Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij.’ Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: ‘Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’ Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde hij aan het volk de Blijde Boodschap.

Toepassing:

Voorganger: Wat moeten we doen vragen verschillende mensen aan Johannes de Doper. Ze zaten niet zomaar met die vraag, maar stelden ze omdat ze wachtten op de komst van de Messias. Volgens Johannes zou het iemand zijn die het goede beloond, maar tegelijkertijd ook het kwade zou straffen en dan nog wel in onblusbaar vuur. De toehoorders kregen het waarschijnlijk bij het horen hiervan, al warm op voorhand, want iedereen had natuurlijk wel iets op zijn kerfstok. Daarom volgde dus ook de vraag, wat moeten we doen. Hoe kunnen we toch nog verlossing krijgen. Johannes antwoord heel eenvoudig. Stop met ‘foefelen’, wees eerlijk en deel wat je teveel hebt, wordt rechtschapen, wordt heilig. De boodschap blijft ook voor ons, nu we in een tijd van verwachting zijn waardevol. Ieder van ons heeft wel eens iets uitgestoken, gecheat, bots gebruikt misschien een spel illegaal gedownload. Ook buiten de game-wereld zijn we misschien niet altijd eerlijk geweest. Zijn we kortaf geweest tegen onze ouders of dachten we alleen aan onszelf. Ook wij kunnen vandaag verlossing krijgen, uiteraard door de biecht en door antwoord te geven aan de oproep van Johannes. Laat dat dan ook jullie “mission objective” van de komende week zijn. Deel nu eens bewust één ding met elkaar. Een tussendoortje, je middageten of een computerspel. En als je merkt dat je iets oneerlijk gaat doen: spieken, downloaden of cheaten druk dan even op “stop” en doe wat juist is. God, die in aantocht is, zal je er zeker voor belonen.

download

Muziek/Gebed

Voorganger: Ook deze week steken we opnieuw een kaars aan en maken we het stil voor gebed. Laten we God vragen voor hulp in de zoektocht naar onze roeping en laat ons zoals we dat ook in games doen in volle vreugde van deze roeping genieten. Ondertussen luisteren we naar het lied “Redeption” (=verlossing) uit het spel Dante’s Inferno (PS3-XBOX360 en PSP)

(https://www.youtube.com/watch?v=u6yYmQztlOI&list=PLB032FA8FAA289BAB&index=40)

Onze Vader

Voorganger: Laat ons tot slot van deze bezinning dan ook nog het gebed bidden dat we geleerd hebben van Christus zelf:

Samen:    Onze Vader die in de hemelen zijt
Geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen

Slot

Voorganger:. Een fijne Game-middag allemaal!

Tagged with: , , , , , , , ,
Geplaatst in (G)Amen, bits

(G)Amen: 2de Week van de Advent (C-jaar)

Inleiding:

advent 2

Voorganger: Welkom iedereen op deze tweede Game-middag in deze tweede week van de advent. Laten we ook vandaag eerst even stilstaan bij wat dit voor ons kan betekenen en laat ons dit doen:

Samen: “In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, Amen”

Vergeving:

Voorganger: In tegenstelling tot onze PC of spelcomputer heeft ons leven geen reset-functie die we kunnen activeren als er iets fout gelopen is. Dat hoeft echter niet te betekenen dat het bij de minste fout die we maken “Game-Over” is. God is een vergevende God, die kansen biedt als we onze fouten inzien. Laat ons daarom samen bidden voor vergeving:

 Samen: Vergeef ons Heer, voor de fouten die we gemaakt hebben, geef ons de kans om deze achter ons te laten en opnieuw te beginnen.

Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 3,1-6.

In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus landvoogd van Judea was, Herodes viervorst van Galilea, diens broeder Filippus viervorst van het gewest Iturea en Trachonitus, en Lysanias viervorst van Abilene, onder het hogepriesterschap van Annas en Kajafas, kwam het woord van God over Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn.Daarop begon hij in heel de streek rond de Jordaan op te treden en een doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden, zoals staat in het boek der godsspraken van de profeet Jesaja: Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. En heel de mensheid zal Gods redding zien.

Toepassing:

make room

Voorganger: Alvorens Jezus begon met het verspreiden van zijn boodschap, werd zijn komst aangekondigd door Johannes de Doper. Hij spoorde mensen aan om Christus waardig te ontvangen in hun leven. ” Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht” zegt Johannes. Johannes bedoelt hiermee dat we voor de komst van Jezus “de paden”, de weg dus, moeten vrij maken. Vrij maken, zodat Christus niet door hindernissen zou worden tegengehouden om tot ons te komen. Als Gamers weten we dat “ruimte maken” moeite kost en bepaalde keuzes met zich meebrengt. Wie in Minecraft plaats wil maken om een weg te maken of om iets te bouwen moet hier soms wel wat moeite voor doen. Wie in een RPG moet beslissen welke items hij meeneemt, zal andere dingen moeten achterlaten, als zijn rugzak te klein is. Waarschijnlijk hebben jullie het ook al wel eens meegemaakt dat de harde schijf van je PC, PS3 of X-Box helemaal vol staat. Je komt dan voor de moeilijke keuze te staan: wat houd ik bij en wat laat ik vallen? Welke apps, games of bestanden zijn echt belangrijk voor mij en wat heb ik niet nodig? Net diezelfde vraag stelt Johannes de Doper ons ook vandaag. Als we willen kiezen voor Jezus zullen we plaats voor Hem moeten maken en zullen we andere dingen moeten laten vallen. Wie kiest voor Christus, kiest voor het goede en dan kan er voor het slechte geen plaats meer zijn. Aan jullie dus om te kiezen, willen jullie echt goede mensen zijn? Dan zal je plaats moeten maken! Gooi die apps weg die je enkel afleiden, deel geen filmpjes meer waarin mensen gepest of vernederd worden en vermijd kost wat kost pornografische sites die van mensen objecten maken,… maak plaats voor iets goeds, voor wat echt gelukkig kan maken, maak plaats voor God. Dat is niet altijd makkelijk. We weten dat het ons moeite zal kosten, maar het is zeker ook de moeite waard.

Muziek/Gebed

Voorganger: Laten we het ook in de tweede week van de advent stil maken voor gebed. Het geeft ons de kans om stil te staan bij wat of wie echt belangrijk is in ons leven en om na te denken waarvoor we plaats willen maken. We luisteren daarbij naar het nummer “Song of prayer” uit het spel Final Fantasy X. We steken ook de tweede kaars van onze adventskrans aan als teken dat we uitkijken naar de komst van Christus.

(Lied: https://www.youtube.com/watch?v=G8YyqYVlDsQ&list=FL9drvtpmXPhK_fhX-ywvzZw&index=4 )

 Onze Vader

Voorganger: Laat ons tot slot van deze samenkomst dan ook nog het gebed bidden dat we geleerd hebben van Christus zelf:

Samen:                       Onze Vader die in de hemelen zijt
Geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Slot

Voorganger:. Een fijne Game-middag allemaal!

Bezinning in pdf formaat: games adventweek2C

Geplaatst in bits

(G)Amen: 1ste Week van de Advent (C jaar)

advent

Inleiding:

voorganger: Welkom iedereen op deze Game-middag, de eerste van dit schooljaar, maar ook de eerste week van de Advent. Laten we daarom dan ook even stilstaan bij wat dit voor ons kan betekenen en laat ons dit doen:

Samen: “In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, Amen” 

Vergeving:

voorganger: Wie regelmatig een spel speelt weet dat het soms mis loopt omdat we iets verkeerd doen, gelukkig kunnen we in games steeds opnieuw beginnen en onze weg zonder deze fout verder zetten. Ook als christenen geloven we dat er een nieuw begin mogelijk is als we spijt hebben van onze fouten, laat ons daarom beginnen met vragen om vergiffenis voor de fouten die we de afgelopen dagen gemaakt hebben.

 Samen: Vergeef ons Heer, voor de fouten die we gemaakt hebben, geef ons de kans om deze achter ons te laten en opnieuw te beginnen.

Evangelielezing: LC 21,25-28.34-36 (1ste zondag van de Advent C)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij.’ Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen, want hij zal komen over allen waar ook ter wereld. Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en stand moogt houden voor het aangericht van de Mensenzoon.’

Toepassing:

voorganger: Wie een spel speelt slaapt niet. Al wie de controller in de hand neemt houdt zijn ogen goed open. Je bent dan waakzaam voor het gevaar dat achter elke hoek kan schuilen: een koopa troopa, een ruimteschip of wie weet, de duivel zelf. Want in een spel kunnen deze gevaren je een leven kosten, je bent dus waakzaam, klaar voor actie. Klaar om je leven te redden en uiteindelijk ook dat van anderen: een prinses, een groep gijzelaars en soms zelf de hele wereld. Christus vraagt ons in het evangelie van deze zondag, om te leven zoals we gamen. Hij zegt ons dat we ook in het echte leven waakzaam moeten zijn. Tijdens de advent maken we ons klaar voor de komst van Jezus, met Kerstmis. Wij maken ons dus klaar voor actie, voor alles waarmee we geconfronteerd kunnen worden, want in alles zit een kans om het juiste te doen. We maken ons klaar om nee te zeggen aan de zonden, de vijanden van ons leven. En vandaag roept Jezus ons ook op om klaar te staan om het goede te doen en zo ons eigen leven en dat van anderen te redden. Om waakzaam te zijn als een klasgenoot onze hulp nodig heeft bij studeren, waakzaam te zijn als iemand verdriet heeft en troost kan gebruiken en waakzaam te zijn als iemand honger heeft en we kunnen delen. Leef dus zoals speelt en zorg dat je klaar bent voor actie, “weest waakzaam!”

2013-08-06 14.29.53

Muziek/Gebed

Voorganger: De advent is wachten op de komst van Jezus, het is een tijd van Hoop. We luisteren nu even naar een stuk uit het nummer “Deliver Hope” uit het spel ‘Halo REACH’. We steken ook de eerste kaars van onze adventskrans aan als teken dat we uitkijken naar de komst van Christus. Laat ons intussen samen in stilte bidden om waakzaamheid in ons leven.

(Lied: https://www.youtube.com/watch?v=yMMDlxYX6WQ)

 Onze Vader

voorganger: Laat ons tot slot van deze samenkomst dan ook nog het gebed bidden dat we geleerd hebben van Christus zelf:

Samen:                      

Onze Vader die in de hemelen zijt
Geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

 Slot

voorganger:. Een fijne Game-middag allemaal!

bezinning in pdf formaat: gamen-advent1C

Geplaatst in bits

(G)Amen: Allerheiligen

Inleiding:

Leerkracht: Welkom iedereen op deze Game-middag, de eerste van dit schooljaar. Het is een dag waarop Christenen alle bekende en onbekende heiligen vieren en waarop velen hun doden herdenken door een bezoek te brengen aan het kerkhof. Laat ons vandaag op onze manier stilstaan bij deze feestdag en laat ons dit doen:

Samen: “In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, Amen”

Vergeving:

Leerkracht: Games geven ons de kans om een held te zijn, om te doen wat goed en moedig is. Op het scherm zijn we steeds de betere versie van onszelf. Laat ons bidden dat onze ervaring als gamers ons ook mag inspireren tot heldenmoed in de echte wereld

Samen: God, maak dat wij ook in het dagelijkse leven mogen kiezen voor wat juist en waar is en vergeef ons voor al die keren dat we niet de moed hadden om het goede te doen en kwade te overstijgen.

graf

Evangelielezing: Matteüs 5,1-12a.

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:

‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:

Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben.

Toepassing:

Leerkracht: In de bergrede die je juist hoorde spreekt Jezus over de eigenschappen die van iemand een “groot mens” maken. Het zijn de eigenschappen die de mens zalig maken, ze brengen ons met andere woorden naar onze ultieme achievement en dat is natuurlijk, heiligheid. Allemaal goed en wel, maar wat zeggen die eigenschappen ons? Op het eerste gezicht misschien niet echt veel. Het zijn meestal ook niet de eigenschappen waaraan wij denken als we het over een “groot mens” hebben. We denken dan eerder aan helden. Ieder van ons heeft wel zijn favoriete game-helden. Mario, Master Chief, Nathan Drake, Lara croft, Freeman, Skywalker, Batman, Messi of Rayman. Dat zijn mensen met grootheid waarbij we ons iets kunnen voorstellen. Ze zijn soms letterlijk groot, sterk, machtig, dodelijk of ze beschikken over ongelofelijke talenten en krachten. Dat zijn pas eigenschappen van een held, anders dan het eerder softe gedoe waarover Christus het heeft toch? Of lijkt dat alleen maar zo?

Zit de waarde van onze helden eigenlijk wel echt in het feit dat ze sterk of machtig zijn? Als dat zo is, waarin verschillen ze dan eigenlijk nog van de “bad guys”: de slechterik, de terrorist, Joker, Bowser of Darth Vader? Zijn die soms niet even sterk of groot en beschikken ze soms niet over nog grotere kracht of grotere macht? Wat is er dan zo anders aan degene die wij helden noemen. Juist daarop geeft Christus met de bergrede een antwoord. Een held en een schurk verschillen nu net in het feit dat een held beschikt over één of meer van de eigenschappen waar Christus het over heeft. Een echte held vecht niet voor rijkdom, want hij is arm van Geest. Een echte held gaat niet over lijken, maar treurt als hij geliefden verliest. Een held is zachtmoedig voor wie berouw toont. Een held vecht voor gerechtigheid. Een held toont barmhartigheid aan wie hij overwint. Een held is zuiver van hart. Een held vecht voor vrede. Een held doet wat goed is, ook al wordt hij bespot en vervolgd. Een echt de held ben je niet omwille van de kracht waarmee je vecht, maar omwille van het doel waarvoor je je inzet. Maar wat dan? Wat hebben wij aan die boodschap?

Beste gamers, we weten allemaal dat we nooit een Skywalkers, Batman of Mario zullen zijn, maar als Jezus ons vandaag iets wil leren is het dat het wel in onze mogelijkheid ligt om met de talenten en de mogelijkheden waarover we beschikken het heldendom te bereiken. Ieder van ons kan een held of beter een heilige zijn, meer nog, we zijn ervoor gemaakt. Ons rest het alleen om de uitdaging uit te gaan. Ready player 1?

saints

Muziek/Gebed

Leerkracht: Laat ons nu samen luisteren we naar het lied “Eulogy for a friend” (grafrede voor een vriend) uit COD Advanced warfare. (https://www.youtube.com/watch?v=lnprWSfcTiQ&list=PLDGA81yNLZhOPVXtfrVRDlIN3wSppJCKz&index=12)

Ondertussen herdenken we samen al die heiligen die de weg naar de hemel al hebben afgelegd. Velen van ons hebben waarschijnlijk ooit iemand verloren die op de een of andere manier iets goeds betekend heeft in ons leven, laat ons bidden dat ook zij in het huis van God de Vader mogen zijn. Denken we vandaag in het bijzonder ook aan de mama van oud-leerling Özen, die deze week op zo’n verschrikkelijke manier gestorven is. Laat hun leven vol geloof en liefde een voorbeeld zijn voor ons allemaal.

Onze Vader

Leerkracht: Laat ons tot slot van deze samenkomst dan ook nog het gebed bidden dat we geleerd hebben van Christus zelf:

Samen:                     Onze Vader die in de hemelen zijt
Geheiligd zij Uw naam.

Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

 

Slot

Leerkracht:. Een fijne Game-middag allemaal!

Download deze bezinning in games-allerheiligen

Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,
Geplaatst in (G)Amen
Volg me op Twitter